Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Stypendia Szkolne 2021/2022

30-08-2021

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Dęba                                 

 Nowa Dęba, 11 sierpnia 2021 r.

                                                               

I N F O R M A C J A

S T Y P E N D I U M    S Z K O L N E  –  2021/2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego jako formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne jest przyznawane:

  • na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia;
  • na wniosek właściwego dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
  • z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:

  1. Jest uczniem szkoły publicznej, niepublicznej (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej) oraz niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, wychowankiem publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, słuchaczem kolegium  pracowników służb społecznych;
  2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 528 zł netto* w przeliczeniu na osobę, tj. przychód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczeni społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  3. Zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

Wnioski są udostępnione w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 – w pokoju 201 (na II piętrze) oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Dęba.
 

Termin składania wniosków na rok szkolny 2021/2022 upływa:

  1. z dniem 15 września 2021 r. dla uczniów, wychowanków;
  2. z dniem 15 października 2021 r. dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
  3. z dniem 15 lutego danego roku szkolnego dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok.: 201 na II piętrze od 1 września 2021 r.

 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych netto na osobę w rodzinie ucznia.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

 

Druk wniosku oraz zaświadczenia do pobrania poniżej. 
 

Z up. BURMISTRZA

 

(-) mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

Lista aktualności