Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

22-07-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym (formularz wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania ze strony internetowej www.nowadeba.pl, w Biurze Obsługi Klienta oraz w pok. 207 – II piętro Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w godzinach pracy urzędu, tj. pn., śr., czw., pt. 7.30-15.30, wtorek 8.30-16.30, u sołtysów i przewodniczących osiedli).

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu  producenta  rolnego  w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT lub paragony z nr NIP nabywcy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2) dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021r. poz. 1542) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

W przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, nie przedkłada go po raz kolejny przy składaniu wniosku w drugim terminie.

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności