Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Konkursy na stanowiska dyrektorów

10-05-2023

                                                             Nowa Dęba, 10.05.2023r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza konkursy na stanowiska:

 

 

1. Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, ul. Leśna 28, 39-460 Nowa Dęba

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jadachachach, Jadachy 1, 39-442 Chmielów

        

1. Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z   przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo;

b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli  nie przeprowadzono konkursu i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;

ad. a) za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie  ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w §1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w §1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z poź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z poź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2.   Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:  

 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, w której ubiega się o stanowisko dyrektora;

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,  albo  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim   (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca;

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);   

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z póź. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z póź. zm.) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z póź. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora ...........................” należy kierować na adres: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba lub złożyć osobiście w biurze ul. Rzeszowska 3, pokój nr 318 w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2023 r. do godz. 1530. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.nowadeba.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,  Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie - ul. Leśna 28, 39-460 Nowa Dęba, Szkole Podstawowej w Jadachach - Jadachy 1, 39-442 Chmielów. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (15) 846 22 56.

 

BURMISTRZ

Wiesław Ordon

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Nowa Dęba reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail: .

2. Podmiotem, któremu organ prowadzący powierzył organizację konkursu na stanowisko dyrektora jest Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: + 48 158462256, adres e-mail: bojs@nowadeba.pl

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@nowadeba.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, placówki i wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko dyrektora, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora, na które Pani/Pan składa ofertę.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

a) art. 6 ust. 1 lit b, c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy w zakresie danych określonych w art. 22¹; art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej;

b) art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby której dane dotyczą, jeżeli przekazane zostaną dane wykraczające poza wymagane wskazanym wyżej przepisem prawa oraz inne niż dane wynikające z dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) konieczna będzie Pani/Pana wyraźna pisemna zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych;

c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody;

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe będą Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. komisji konkursowej. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora przez okres 2 miesięcy. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony żaden kandydat na stanowisko dyrektora lub gdy Pani/Pan nie zostanie wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora Pani/Pana dane, po upływie 2 miesięcy od momentu zakończenia konkursu, zostaną zniszczone. Dane osoby, której zostanie powierzone stanowisko dyrektora będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Lista aktualności

Pliki do pobrania