Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Międzynarodowy Program "GLOBE" w Zespole Szkół w Jadachach

11-03-2013

Program GLOBE to Program Badawczy, realizowany w Polsce na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Krajowym Koordynatorem Programu, wybranym 17 lipca 1997 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.
Program umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Na świcie zaangażowało się w Projekt 26 217 szkół, w Polsce jest to 114 szkół, w województwie podkarpackim 8.
Rok 2013 jest rokiem, w którym Zespół Szkół w Jadachach rozpoczął oficjalne pomiary w ramach tego programu. W tym roku obserwowane są zmiany zachodzące w atmosferze, w kolejnych rozpoczną się obserwacje zmian zachodzących w glebie oraz wodzie. Pomiary te wykonywane są za pomocą prostych urządzeń wykonywanych przez uczniów, a także przy pomocy stacji pomiarowej zainstalowanej przy budynku szkoły. Wyniki są zapisywane na odpowiednio przygotowanych Protokołach, które następnie za pośrednictwem platformy internetowej zamieszczonej na stronie projektu „GLOBE” w Polsce są przekazywane na odpowiednika „GLOBE” w Stanach Zjednoczonych.
Koordynacją programu GLOBE zajmuje się Uniwersyteckie Zrzeszenie Badań Atmosfery (University Corporation for Atmospheric Research) (UCAR) oraz Uniwersytet Stanowy w Kolorado (Colorado State University) (CSU). Program GLOBE jest również ważnym elementem edukacyjnych działań NASA. NASA i U.S. National Science Foundation zapewniają długoterminowe finansowanie programu GLOBE. Będąc uczestnikiem Międzynarodowego programu Badawczego szkoła i uczniowie mają do dyspozycji dane pozwalające tworzyć interaktywne tabele, mapy, wykresy. Wartość danych zgromadzonych w ramach Programu GLOBE oraz chęć korzystania z nich wzrasta, gdy uczniowie są zaangażowani w proces ich gromadzenia. Można by powiedzieć, że możliwości tego programu są nieograniczone.
Uczniom program GLOBE daje także możliwość:
• uczenia się poprzez wykonywanie pomiarów różnych parametrów środowiska przyrodniczego, które mają wartość naukową,
• raportowania i przekazywania danych przez Internet do bazy danych GLOBE,
• tworzenia map i wykresów na stronie GLOBE,
• analizowania danych,
• współpraca z naukowcami i uczniami na całym świecie.
 

Stwierdzono, że uczestnictwo w programie GLOBE sprzyja lepszym osiągnięciom uczniów w naukach ścisłych, posługiwaniu się komputerem i pracy z Internetem. GLOBE podnosi świadomość ekologiczną uczniów, ułatwia uczniom zrozumienie naukowego podejścia do badań przyrodniczych, co w przyszłości może zaowocować młodymi naukowcami, którzy zasilą szeregi badaczy pracujących dla instytucji naukowych, uczelni lub rządu.
 

Opiekun Projektu: Andrzej Majkut

BOJS

 

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*