Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Konkursy na stanowiska dyrektorów

17-03-2017

                                                            Nowa Dęba, 17.03.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza konkursy na stanowiska:

 

         

1. Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli

3. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce

4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielowie

 

 

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała przed przystąpieniem  do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo  w  przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą   dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;  

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z póź. zm.).  

      

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:  

 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, w której ubiega się o stanowisko dyrektora.

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela  akademickiego, albo stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z póź. zm.);

11) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy, lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póź. zm.) lub w  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, z późn. zm) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

             

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora .............................” do dnia 31.03.2017r., na adres: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, pokój nr 318. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.nowadeba.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie, w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli, w Publicznej Szkole Podstawowej w Alfredówce, w Szkole Podstawowej w Chmielowie. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Blizsze informacje mozna uzyskać pod nr tel. (15) 846 22 56.

BOJS

             

Lista aktualności