Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Oferty Szkół Ponadgimnazjalnych w naszym Powiecie.

15-05-2013

 

Drodzy Gimnazjaliści,      
ciekawą i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów  przygotowały szkoły ponadgimnazjalne w naszym Powiecie, tj:

 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie,
Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,
Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny  w Gorzycach.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie.

 

Szkoły Powiatu Tarnobrzeskiego oferują zarówno kierunki ogólne jak i kształcenie techniczne zawodowe, na dobrym, wysokim poziomie. Świadczą o tym wysokie pozycje w rankingach szkół zawodowych oraz wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach. Absolwenci gimnazjum mogą wybrać interesujące kierunki kształcenia, ubiegać się o stypendium, a także uczestniczyć w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania i talenty, uczestniczyć w wyjazdach i praktykach zagranicznych. W szkołach panuje przyjazny klimat, zapewniając uczniom bezpieczeństwo oraz korzystne warunki do nauki, zarówno uczniom bardzo zdolnym jak i tym którym nie są obce trudności w nauce. Do dyspozycji uczniów są m.in. klasopracownie wyposażone w laptopy, projektory, tablice interaktywne, biblioteki szkolne z Multimedialnym Centrum Informacyjnym, bogate zaplecze sportowe (hale sportowe, boiska typu Orlik, lodowisko, siłownia), a także kawiarenki i sklepiki szkolne. Jeśli nauka nie sprawia absolwentowi trudności i po szkole średniej chciałby kształcić się dalej  - powinien wybrać Liceum Ogólnokształcące. Jeżeli woli zdobyć konkretny zawód i jak najszybciej zacząć pracować – powinien wybrać zasadniczą szkołę zawodową lub technikum. Obecna zmiana w edukacji ponadgimnazjalnej w zakresie Liceum polega na tym, że po I roku nauki, uczniowie wybierają co najmniej dwa przedmioty, których od II klasy będą się uczyć w zakresie rozszerzonym. Do wybory jest wiele zajęć, zarówno humanistycznych jak i ścisłych: j. polski, historia, WOS, języki obce nowożytne, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka. W ten sposób uczniowie będą uczestniczyć tylko w tych zajęciach, których tematyka jest dla nich interesująca i które będą im przydatne na egzaminie maturalnym. Oprócz tego w programie nauczania znajdują się także przedmioty uzupełniające, takie jak: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, samoobrona, fizyka w naukach przyrodniczych, informatyka w technice, rysunek techniczny, j.ang.zawodowy.
Gimnazjalista, który chce zdobyć zawód po ukończeniu szkoły średniej, ma do wyboru dwa typy szkół: 4 letnie technikum, oraz 3 letnią zasadniczą szkołę zawodową. Kończąc 4 letnie technikum uzyska wykształcenie średnie. Kończąc 3 letnią zasadniczą szkołę zawodową uzyska wykształcenie zasadnicze zawodowe z możliwością jego uzupełnienia w 3 letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych ( od razu od II klasy tego liceum). Największą zmianą w kształceniu zawodowym jest podział każdego zawodu na kwalifikacje, które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonanie pracy w ramach egzaminów zewnętrznych. Dzięki temu możliwe będzie szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W zależności od zawodu możliwe będzie zdobycie od jednej do trzech kwalifikacji, a uczeń po skończeniu szkoły będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

 

 

W ofercie 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Nowej Dębie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1, znajdują się klasy o profilu: matematyczno – informatycznym, politechnicznym, biologiczno – chemicznym, językowym, ogólnym, wojskowym i sportowym i humanistycznym. 

W szkole nauczane są 2 języki  obce: j. angielski i j. niemiecki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z wielu ciekawych zajęć m.in. na wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydziale Chemicznym, Lotnictwa i Budowy Maszyn, Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej – uczelni, która objęła swoim patronatem klasy o profilach ścisłych. Warto wiedzieć, że szkoła współpracuje również z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo – Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Dodatkowym atutem są realizowane już wkrótce (staże w ramach projektu mobilności „Leonardo”). Mając ponad 60 – letnią tradycję dydaktyczno – wychowawczą LO w Nowej Dębie nie tylko zapewnia kształcenie na wysokim poziome nauczania, ale także wspiera uczniów w rozwijaniu ich pasji. W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów potrzebujących dodatkowej pomocy, zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu z przygotowania zawodowego. Szkoła prowadzi dodatkowo grupę realizatorów dźwięku ( mikser Mackie 12-kanałowy, 4 kolumny aktywne 450 W, subwoofer 500 W, mikrofony bezprzewodowe, światła LED i sterowniki DMX), kółko webmasterskie, zajęcia szkolnego klubu sportowego, prowadzone jest kółko teatralne „Anidia”, chór szkolny, koło pn. Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej, szkolne koło PCK, wydawana jest gazetka  „Pytajnik”. Corocznie samorząd uczniowski organizuje Przegląd Talentów, w którym uczniowie mają możliwość prezentowania autorskich pokazów. Uczniowie nowodębskiego liceum ogólnokształcącego osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2009/2010 – zdawalność egzaminu maturalnego wynosiła 99 % , a w 2010/2011-  100%. W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkól Nr 1 w Nowej Dębie znajduje się także 4 letnie technikum hotelarskie (kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie hotelarza: planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Dodatkowym atutem są realizowane już wkrótce staże zagraniczne w ramach projektu mobilności „Leonardo”

Interesującą ofertę dla gimnazjalistów przygotował także Zespół Szkół Nr 2 im E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, szkoła z ponad 50- letnią tradycją.

W ofercie edukacyjnej szkoły są:
- 3 letnie Liceum Ogólnokształcące: pożarnictwo i ratownictwo medyczne, sportowa.
- 4 letnie Technikum w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik handlowiec, technik ekonomista.                                                                           - zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz – tynkarz, piekarz i inne.
Uczniowie technikum osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2010/2011 – wysoka zdawalność matury i egzaminu zawodowego uplasowała szkołę na wysokim 15 miejscu na Podkarpaciu (na 163 oceniane technika). Po zdanych egzaminach zawodowych uczniowie otrzymują dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu w krajach UE. Szkoła posiada własne, nowocześnie wyposażone warsztaty, których atutami są: profesjonalna spawalnia i stacja diagnostyczna, obrabiarki sterowane numerycznie, obecnie tworzona jest pracownia fryzjerska. W szkole znajdują się bogato wyposażone pracownie techniczne, ekonomiczne, informatyczne. Posiada ponadto nowoczesną szatnię, radiowęzeł, świetlicę z kinem domowym. Szkoła współpracuje m.in. z Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Wyższą Szkołą Bankowości w Pile, Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnobrzegu, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Rzeszowie, z miejscowymi zakładami pracy m.in. firmą Pilkington. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w: Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych, w szkolnym kole krwiodawstwa „Samarytanin”, kole PCK, w młodzieżowym klubie e-MKA, SKS, kółku teatralnym. Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów z obsługi programów komputerowych: komputerowe wspomaganie projektowania, Akademia CISCO oraz programów ekonomicznych (finansowo – księgowych, magazynowych, obsługi kasy fiskalnej) Przy szkole działają Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Stowarzyszenie „Poręba” wspierające rozwój zainteresowań młodzieży.

 

Po wyborze Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach absolwenci gimnazjum będą mogli kształcić się w:
- 4 letnim Technikum
- 3 letniej ZSZ
- 3 letnim Liceum Ogólnokształcącym

 

Bogata oferta technikum obejmuje kształcenie w zawodach:
-Technik mechanik (kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: K1 – użytkowanie obrabiarek skrawających, K2 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń),
-Technik ekonomista (kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: K1 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, K2 –prowadzenie rachunkowości),
-Technik informatyk (kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: K1 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, K2 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, K3 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami).
Uczniowie technikum odbywają praktyki w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach, a w zakresie przedmiotów mechanicznych w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. ZSZ kształci w 7 różnych zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających CNC (kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie K1 – użytkowanie obrabiarek skrawających), mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, dowolny zawód wybrany przez ucznia w klasie wielozawodowej. Bogata oferta Liceum Ogólnokształcącego obejmuje następujące kierunki: ogólny, mundurowy, matematyczno – językowy, fryzjerski (kasa makijażu i stylu). Zespół Szkół w Gorzycach to szkoła z 46 – letnią tradycją. W ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez gazetę „Rzeczpospolita” i magazyn „Perspektywy” dotyczącym szkolnictwa zawodowego, Szkoła została sklasyfikowana w 2012 r. na rewelacyjnym 5 miejscu w kraju!!! (pierwszym na podkarpaciu). Na uwagę zasługuje również bardzo dobra współpraca z Zakładem Federal Mogul – w którym absolwenci kierunków mechanicznych znajdują zatrudnienie. Od 1 września br. uczniowie będą uczyli się w nowoczesnych pracowniach mechanicznych, informatycznych i ekonomicznych. Na bardzo wysokim poziomie jest nauka przedmiotów ogólnokształcących, szczególnie: język angielski, matematyka, język polski. Szkoła uczestniczy w programach międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu Comenius, a od wrzenia br. również Leonardo da Vinci. W klasie mundurowej uczniowie uczą się pływania, strzelectwa, nurkowania, boksu oraz odbywają zajęcia przygotowujące do zdania egzaminów wstępnych na uczelnie wojskowe, policyjne i strażackie.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie kształci młodzież w:
- 3 letniej zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie: kucharz, ogrodnik, koszykarz-plecionkarz, murarz – tynkarz,
- 3 letniej szkole przysposabiającej do pracy w zakresie plecionkarstwa, wikliniarstwa i podstawowych prac wykonywanych w gospodarstwie.

 

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i specjalistycznych, wyjazdach edukacyjnych i kulturalnych. Ośrodek dysponuje internatem, który mieści się w zabytkowym pałacu, położonym na terenie pięknego parku. Dla uczniów Ośrodka organizowane są turnusy rehabilitacyjne, atrakcyjne wycieczki, imprezy sportowe i artystyczne oraz różnorodne konkursy. Ośrodek dysponuje nowoczesnym sprzętem audiowizualnym i do terapii specjalistycznych, a także dobrze wyposażonymi gabinetami zajęć rewalidacyjnych. Warto wspomnieć, ze gimnazjaliści wybierający szkołę ponadgimnazjalną Powiatu Tarnobrzeskiego mogą także uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i kursach w ramach projektu pn: ”Podkarpacie stawia na zawodowców”. Jego głównym celem jest dostarczenie nowoczesnych umiejętności przydatnych w pracy uczniom technikum i szkół zawodowych. 177 uczniów biorących udział w projekcie, skorzysta z miesięcznych płatnych staży i praktyk, 455 uczniom umożliwiony będzie dostęp do doradztwa edukacyjno – zawodowego, 200 uczniów objętych zostanie wsparciem rozwijającym kompetencje kluczowe, zawodowe lub wyrównujące dysproporcje edukacyjne. Dodatkowo, zachętą do wyboru szkół Powiatu Tarnobrzeskiego jest pomoc oferowana młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce przez samorząd powiatowy, poprzez Program Stypendialny. Aby uzyskać stypendium uczniowie po pierwszym roku nauki w Liceum lub Technikum, muszą uzyskać wyniki w nauce co najmniej 4,75 średniej ze wszystkich przedmiotów i złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych szkół:
- www.zsnowadeba.info,
- www.zs2nd.pl,
- www.zsgorzyce.com.pl
- www.soswgrebow.republika.pl

 

Drodzy Gimnazjaliści, zapraszamy do wyboru szkół ponadgimnazjalnych  w naszym Powiecie.

Lista aktualności