Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Oświatowa debata

26-06-2018

Niezwykle ciekawa debata odbyła się nowodębskim domu kultury 25 czerwca. Środowiska związane bezpośrednio lub pośrednią z gminna oświatą pojawiły się na spotkaniu poświęconym "Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Nowa Dęba w myśleniu o Uczniu XXI wieku". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rodziców, nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych, księża, radni gminni i powiatowi, komendant Komisariatu Policji i komendant Straży Miejskiej, Zarząd Młodzieżowej Rady Miejskiej, Przewodniczący oraz Z-ca Przewodniczącego Rady Seniorów, przedstawiciel ZHP. Bardzo ważnymi uczestnikami tej debaty byli młodzi uczniowie z gminnych szkół. Liczba przybyłych na spotkanie świadczy o tym, iż nie jest społecznościom lokalnym obojętna jakość edukacji naszych dzieci. 

Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim". Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kluczowym zadanie projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół - jako strategicznego dokumentu, planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty. Mamy nadzieję, że taki dokument (plan) ułatwi w przyszłości władzom samorządowym, nauczycielom, środowiskom oświatowym takie organizowanie kształcenia i wychowania, aby nasi uczniowie umieli sprawnie poruszać się na rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. 

W pierwszej kolejności wdrożenie planu nastąpi w 3 następujących placówkach oświatowych: w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie i Szkole Podstawowej w Jadachach. Pozytywne efekty realizacji planu pozwolą podjąć decyzję o wdrażaniu przyjętych rozwiązań w innych placówkach. Na spotkaniu dialogowym postawiono cztery główne pytania:1. Jakie są mocne strony i zalety oświaty w Gminie Nowa Dęba?; 2.  Co dla Ciebie, jako mieszkańca Gminy Nowa Dęba, znaczy określenie "Dobra szkoła"?; 3. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent Szkoły Podstawowej w Gminie Nowa Dęba?; 4. Jaki powinien być nauczyciel XXI wieku uczący twoje dziecko?. Uczniowie zaś przedstawili swoją wizję "szkoły marzeń".

Debata, która została przeprowadzona metodą "World Cafe", wywołała duże zaangażowanie uczestników, którzy wyznaczyli propozycje kierunków rozwoju oświaty na terenie Gminy Nowa Dęba. Zebrane przez ekspertów będą podstawą do pisania planu, nad którym na kolejnych debatach pochylą się ponownie zainteresowani przyszłością nowodębskiej oświaty. Do których zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Renata Bal

BOJS

 

 

 

Lista aktualności