Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Pomoc materialna dla uczniów "Wyprawka szkolna"

25-07-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2012r. Nr 117, poz. 706), informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

 

-  w klasach I-III i V szkoły podstawowej,

-  w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum),

-  uczniów niepełnosprawnych - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Podstawą do skorzystania z tej pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – bez kryterium dochodowego.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

 

1. spełnia kryterium dochodowe:

-  dla uczniów klasy I szkoły podstawowej, dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 182) czyli kwoty 539 zł netto,

-  dla uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej i uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z póź. zm), czyli kwoty 456 zł. netto.

 

2. przekracza w/w kwotę – w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (nie więcej niż 5% ogólnej liczby uczniów w gminie).

 

3. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

Wartość pomocy w roku szkolnym 2013/2014 nie może przekroczyć kwoty:  

 

1) 225 zł – dla ucznia: klasy I–III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

2)  225  zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c,

– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

3) 225 zł – dla ucznia:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;                                                                                                                                                                       

 

4) 325 zł – dla ucznia: klasy V szkoły podstawowej, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

5)  325 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c,

– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 

6)  350 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c,

– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 

7)  390 zł – dla ucznia: klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

 

8)  390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c,

– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

 

9)  445 zł – dla ucznia: klasy II liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy II liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

10) 445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c,

– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznym, klasach VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasie III liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego;

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

 

 
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się  w roku szkolnym 2013/2014 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
 
2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 
3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 
4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 
5. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł netto na osobę do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 

6. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).

 

7.  Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon) lub w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna".

 

8. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupów.


Termin składania wniosków dla rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ustala się do 6 września 2013r. Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

 

BOJS

 

Lista aktualności