Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Samorząd

Zaproszenie do udziału w XXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

26-10-2012

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w NOWEJ DĘBIE

 

Z A P R A S Z A   N A

 

XXV sesję Rady Miejskiej w dniu 29 października 2012r. o godz. 14.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowej Dębie  ul. Reja 3


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
4) uchwalenia regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba,
5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
6) stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową,
7) podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
8) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba.
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2011 rok.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2011 rok.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

 

 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

 


                                      PRZEWODNICZĄCY RADY
                                              Wojciech Serafin 

Lista aktualności