Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Opis:   ...

 

KARTA USŁUGI NR GKS/ŚS - 06


PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.),

• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 3 stycznia 2013 r., poz. 3),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2012r., poz. 959,

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.u.y 2010r., Nr 183, poz.1234).

 

Komórka odpowiedzialna

Referat Spraw Komunalnych i Społecznych

Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Maszewska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

II piętro, pok. nr 209, 210, tel. 8462671 w.209, 210

Sposób załatwienia sprawy

•  pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210  i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia

•  rozpatrzenie złożonego wniosku

•  wydanie decyzji i przesłanie na wskazany przez wnioskodawcę adres - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  do którego  należy dołączyć

•  kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się,

•  kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

•  zaświadczenie lekarskie/wystawioneprzez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną  nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniiającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

•  zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Opłaty

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od złożenia wniosku.

• świadczenia rodzinne wypłaca się ostatniego dnia danego miesiąca;

•  w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

Inne informacje

Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Formularze do pobrania

• Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

• Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

• Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

• Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

• Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Metryczka Urzędu

URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 
97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl

Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2009r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2009r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil - Sekretarz Gminy - 29.12.2009r.

Aktualizacja: Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 05.10.2011r.

Aktualizacja: Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 12.06.2012r.

Aktualizacja: Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 03.07.2014r.

 

Lista usług kategorii