Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Opis:   ...

KARTA USŁUGI NR GKS/ŚS - 07


PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późń.zm.)

  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późń.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Spraw Komunalnych i Społecznych

Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Maszewska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

II piętro, pok. nr 209, 210, tel. 8462671 w.209, 210

Sposób załatwienia sprawy

·  pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210  i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia

·  rozpatrzenie złożonego wniosku

·  wydanie decyzji i przesłanie na wskazany przez wnioskodawcę adres - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do którego należy dołączyć:

·  kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenia,

· kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka

·  orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

·  zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej

·  zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny;

·  zaświadczenie lub oświadczenie organu prowadzącego egzekucję stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

·  odpis orzeczenia sadu zasadzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

·  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego osoby uprawnionej

·  informacje właściwego sadu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności

 

Opłaty

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od złożenia wniosku.

·  świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się ostatniego dnia danego miesiąca;

·  w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

Inne informacje

Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Formularze do pobrania

Pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia:

· Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

· Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

·  Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metryczka Urzędu

URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 
97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl

Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2009r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2009r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil - Sekretarz Gminy - 29.12.2009r.

Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 05.10.2011r.

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 12.06.2012r.

 

Lista usług kategorii