Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Opis:   ...
KARTA USŁUGI NR GKS/ŚS - 01
 

PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

 
Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1456),

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 3 stycznia 2013 r., poz. 3),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2012r., poz. 959).
Komórka odpowiedzialna Referat Świadczeń Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Bernadetta Kubiś - Inspektor ds. świadczeń społecznych
Beata Węglińska - Inspektor  ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Maszewska – Kierownik Referatu Świadczeń Społecznych
II piętro, pok. nr 209, 210, tel. 8462671 w.209, 210

Sposób załatwienia sprawy
 • pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia
 • rozpatrzenie złożonego wniosku
 • wydanie decyzji i przesłanie na wskazany przez wnioskodawcę adres - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, do którego należy dołączyć :
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się,
 • kserokopię dowodu osobistego osoby, która wymaga opieki,
 • dokument potwierdzajacy fakt, że osoba wymagająca opieki nie pozostaje w związku małżeńskim (kopia aktu zgonu małżonka lub prawomocny wyrok orzekajacy rozwód lub separację),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku,gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.
Opłaty Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy W terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 • świadczenia rodzinne wypłaca się ostatniego dnia danego miesiąca;
 • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
Formularze do pobrania

Pobranie stosownego druku wniosku, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego jego wypełnienia

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 21 9434 1083 2003 1300 0101 0038  Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.00 - 16.00
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Beata Węglińska - referent ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.

Aktualizacja:
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2009r.

Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 05.10.2011r.
Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 12.06.2012r.

Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 03.07.2014r.

Aktualizacja:

Bernadetta Kubiś - Inspektor ds. świadczeń społecznych - 06.03.2023r.

 

 

Lista usług kategorii