Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Opis:   ...
KARTA USŁUGI NR GKS/ŚS - 02
 

PRZYZNANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1456 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.z 3 stycznia 2013r., poz. 3),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 24 sierpnia 2013 r.,poz. 959). 
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Maszewska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych 
II piętro, pok. nr 209, 210, tel. 8462671 w. 209, 210

Sposób załatwienia sprawy
 • pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia
 • rozpatrzenie złożonego wniosku
 • wydanie decyzji i przesłanie na wskazany przez wnioskodawcę adres - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, do którego należy dołączyć :
 • orzeczenie o niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
Opłaty Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy W terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 • świadczenia rodzinne wypłaca się ostatniego dnia danego miesiąca;
 • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
Formularze do pobrania

Pobranie stosownego druku wniosku, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego jego wypełnienia:

- Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Beata Węglińska - referent ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.

Aktualizacja:
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2009r.

Aktualizacja:
Lidia Olejnik- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 12.06.2012r.

Aktualizacja:
Lidia Olejnik- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 03.07.2014r.

 

 

 

Lista usług kategorii