Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Opis:   ...
KARTA USŁUGI NR GKS/ŚS - 03
 

PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2013 r., poz.1456 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 3 stycznia 2013r., poz. 3),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 24 sierpnia 2012 r., poz. 959). 
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Maszewska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych 
II piętro, pok. nr 209,210, tel. 8462671 w. 209,210

Sposób załatwienia sprawy
 • pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia
 • rozpatrzenie złożonego wniosku
 • wydanie decyzji i przesłanie na wskazany przez wnioskodawcę adres - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wymagane dokumenty I. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego, do którego należy dołączyć:
 • kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; 
 • kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny;
 • zaświadczenie potwierdzajace wielkość gospodarstwa rolnego lub oświadczenie;
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty od rodziców w przypadku osoby uczącej się;
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

II. Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego powinna złożyć ponadto:
  - zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony lub oświadczenie;
  - zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie;
  - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie, do którego należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzajacą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • samotnego wychowywania dziecka powinna złożyć ponadto: – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka lub kopię aktu zgonu rodzica dziecka;
 • rozpoczęcia roku szkolnego powinna złożyć ponadto:
  - zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub oświadczenie;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania powinna złożyć ponadto:
  - dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
  - zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub oświadczenie;
  - oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;
 • urodzenia dziecka powinna złożyć ponadto: - zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
Opłaty Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy W terminie 30 dni od złożenia wniosku.
- świadczenia rodzinne wypłaca się ostatniego dnia danego miesiąca;
- w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
Formularze do pobrania

Pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych,
 • Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Beata Węglińska - referent ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.

Aktualizacja:
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 19.12.2009r.

Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 05.10.2011r.
Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 12.06.2012r.

Aktualizacja:

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 03.07.2014r.

 

 

Lista usług kategorii