Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   01-07-2014
Tytuł:   PRZYZNANIE SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUNCZEGO
Opis:   ....

 

KARTA USŁUGI NR GKS/ŚS - 08
 

PRZYZNANIE SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 
Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1456),

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 3 stycznia 2013 r., poz. 3).

 

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń społecznych
Beata Węglińska - inspektor ds. świadczeń społecznych

Ewelina Maszewska – inspektor ds. świadczeń społecznych
II piętro, pok. nr 209, 210, tel. 846 26 71 w. 209, 210

Sposób załatwienia sprawy
 • pobranie stosownych druków wniosków, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia,
 • rozpatrzenie złożonego wniosku,
 • wydanie decyzji i przesłanie na wskazany przez wnioskodawcę adres - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, do którego należy dołączyć :
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się,
 • kserokopię dowodu osobistego osoby, która wymaga opieki,
 • dokument potwierdzajacy fakt, że osoba wymagająca opieki nie pozostaje w związku małżeńskim (kopia aktu zgonu małżonka lub prawomocny wyrok orzekajacy rozwód lub separację),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku,gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,

 • dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia.

Opłaty Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy W terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 • świadczenia rodzinne wypłaca się ostatniego dnia danego miesiąca;
 • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
Formularze do pobrania

Pobranie stosownego druku wniosku, w pok.209 lub 210 i uzyskanie instruktażu dotyczącego jego wypełnienia

  • Wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
  • Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Lidia Olejnik - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 01.07.2014 r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 01.07.2014 r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil - Sekretarz Gminy - 01.07.2014 r.

 

 

Lista usług kategorii