Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Data publikacji:   06-12-2012
Tytuł:   ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO CEIDG
Opis:   ...
KARTA USŁUGI NR GKS/DG - 10
 

ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 r.Nr 173, poz.1808 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Komunalnych i Społecznych
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Katarzyna Rodzeń - inspektor ds. działalności gospodarczej
II piętro, pok. nr 216, tel. 8462671 w. 216
Sposób załatwienia sprawy Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć:
-za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG oraz w BIP Ministerstwa Gospodarki przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu oraz za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- w przypadku złożenia wniosku niepodpisanego (bez zakładania konta i bez logowania do CEIDG) przedsiębiorca ma 7 dni, aby udać się do dowolnego Urzędu Gminy i tam zweryfikować tożsamość i potwierdzić wniosek. Po weryfikacji urzędnik podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wydaje przedsiębiorcy poświadczenie przyjęcia wniosku.
-wniosek może złożyć także w formie papierowej na powyższym formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy bądź przesłać do tejże gminy listem poleconym, własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.
Przy składaniu wniosku należy okazać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) lub oryginał ważnego pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie
Wymagane dokumenty Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
Opłaty Wniosek jest wolny od opłaty.-
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypisu lub kopii: 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z mocy ustawy od opłaty skarbowej.---
Czas załatwienia sprawy Wykreślenie jest dokonane z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wykreślenie wpisu z CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o wykreśleniu.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.
Tryb odwoławczy -----
Inne informacje  Do CEIDG przedsiębiorca zgłasza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Wpis podlega wykreśleniu w następujących przypadkach:
-wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej,
-jeżeli po dokonaniu wpisu okaże się, że zgłoszenie dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy,
-jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
-prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania działalności objętej wpisem,
-zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
-dokonywania wpisu z naruszeniem prawa lub, gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe,
-niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej’
-organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
Formularze do pobrania CEIDG-1   instrukcja
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Krystyna Żybort - inspektor ds. działalności gospodarczej - 19.12.2004r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 22.12.2004r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon - Sekretarz Gminy - 29.12.2004r.

Aktualizacja:
Krystyna Żybort - inspektor ds. działalności gospodarczej - 18.06.2012r.

Aktualizacja:

Katarzyna Rodzeń:  inspektor ds. działalności gospodarczej - 19.02.2016r.

 

Lista usług kategorii