Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
Opis:   WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

KARTA USŁUGI NR ŚS - 05


 PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Podstawa prawna

·  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

·  Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXIV/221/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Dęba (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2012r. , poz.2126)- Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P.II.4131,2,107,2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2012r., poz.2139).

Komórka odpowiedzialna

Referat Świadczeń Społecznych

Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Sylwia Sworst - Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych
II piętro, pok. nr 201, tel. 8462671 w. 201

Mirosław Marek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
II piętro, pok. nr 201, tel. 8462671 w. 201

Sposób załatwienia sprawy

·  pobranie stosownych druków wniosków w pok.201 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia

·  rozpatrzenie złożonego wniosku

·  wydanie decyzji

·  refundacja poniesionych kosztów na podstawie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów

Wymagane dokumenty

·  wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,

· zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku z zakładu pracy, wraz z dołączonymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości i źródłach dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego tj.:

· w przypadku utrzymywania się z renty, emerytury – odcinki lub zaświadczenia z ZUS lub KRUS, albo oświadczenie,

· decyzje o pobieranym zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym, świadczeniu pielęgnacyjnym, z funduszu alimentacyjnego lub oświadczenie,

· zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za dany rok kalendarzowy, jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne lub działkę (z podaniem wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, w przypadku ubezpieczania KRUS dowód opłacania składek za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku) albo oświadczenie,

· zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych zasiłkach stałych i okresowych lub oświadczenie,

· decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, gdy dodatek jest przyznany

·decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego, gdy dodatek jest przyznany,

· w przypadku pozostawania bez pracy- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie ,

· w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania lub zaświadczenia dot. dochodu lub oświadczenie,

· stosowne oświadczenia itp.,

· zaświadczenia ze szkoły,  do której uczęszcza uczeń.

· klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Refundacji dokonuje się dwa razy w roku tj.:

· za okres od stycznia do czerwca – do 30 czerwca

· za okres od września do grudnia – do 15 grudnia

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne informacje

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

· wniosek rodziców, pełnoletnich uczniów, słuchaczy kolegiów.

· wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegiunm pracowników służb społecznych lub publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowaczego,

· z urzędu

Formularze do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji

Wniosek z załącznikami

Druk zaświadczenia o wysokości dochodu

Metryczka Urzędu

URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 
97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl

Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Weronika Jaremko - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 18.12.2009r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 23.12.2009r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil - Sekretarz Gminy – 31.12.2009r.

Aktualizacja:

Katarzyna Rodzeń - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 18.06.2012r.

Aktualizacja:

Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 19.02.2016r.

Aktualizacja:

Anna Brzuszek - Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 31.05.2019r.

Aktualizacja:

Mirosław Marek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 21.04.2022r.

 

Lista usług kategorii