Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Usługi

Kategoria:   ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Data publikacji:   07-12-2012
Tytuł:   PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
Opis:   PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

KARTA USŁUGI NR ŚS - 04


 PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Podstawa prawna

·  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz 1327 ze zm.)

·  Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXIV/221/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Dęba (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2012r. , poz.2126)- Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P.II.4131,2,107,2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2012r., poz.2139). 

Komórka odpowiedzialna

Referat Świadczeń Społecznych

Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Sylwia Sworst- Referent ds. dodatków mieszkaniowych
II piętro, pok. nr 201, tel. 8462671 w. 201

Mirosław Marek- Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
II piętro, pok. nr 201, tel. 8462671 w. 201

Sposób załatwienia sprawy

 • pobranie stosownych druków wniosków w pok.201 i uzyskanie instruktażu dotyczącego ich wypełnienia
 • rozpatrzenie złożonego wniosku
 • wydanie decyzji
 • Wymagane dokumenty
 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
 • dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego powstałego w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące  od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną,
 • stosowne oświadczenia.
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

Opłaty

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne informacje

Zasiłek szkolny jest przyznawany na:

 • wniosek rodziców, pełnoletnich uczniów.
 • wniosek odpowiednio właściwego dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego,
 • z urzędu

Formularze do pobrania

Wniosek z załącznikami

Metryczka Urzędu

URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 97 1240 2744 1111 0010 7170 1102 BANK PEKAO S.A.
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl

Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Weronika Jaremko - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 18.12.2009r.
Sprawdził:
Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 23.12.2009r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil - Sekretarz Gminy – 31.12.2009r.

Aktualizacja:

Ewa Rozenbajgier - Kierownik Referatu GKS - 19.02.2016r.

Aktualizacja:

Anna Brzuszek - Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 31.05.2019r.

Aktualizacja:

Mirosław Marek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych - 15.02.2021r.

 

Lista usług kategorii