Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

01-06-2017

Ogłoszenie
O  V  przetargu nieograniczonym na najem lokalU użytkowEGO

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, zwany dalej „Wynajmującym”, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres do 3-ech lat, znajdującego się
w budynku Krytej Pływalni SOSiR przy ul. T. Kościuszki 14 w Nowej Dębie, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego – kawiarenki/sklepiku.

Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 48 m2 i składa się z sali konsumpcyjnej o pow. 23,48 m2 oraz zaplecza
o pow. 24,52 m2. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Wynajmujący zastrzega, aby w wynajmowanym lokalu prowadzona była sprzedaż w szczególności: gorących posiłków typu fast food, kanapek, sałatek, deserów, słodyczy, napojów bezalkoholowych: kawa, herbata, woda, soki itp., akcesoriów basenowych typu: czepki, okulary pływackie, klapki, stroje i spodenki kąpielowe itp. Lokal powinien być czynny w godzinach otwarcia pływalni.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 1000w budynku Krytej Pływalni, ul. T. Kościuszki 14, 39-460 Nowa Dęba – Salka Fitness.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu lokalu wynosi 13,00 zł (słownie: trzynaście zł) za 1 m2 powierzchni użytkowej + 23% podatku VAT.                                                            

Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany jest do uiszczania następujących opłat:

-   za zużytą energię elektryczną według wskazań z podlicznika energii elektrycznej,

-   za centralne ogrzewanie (ryczałt),                                                                                                   

-  za wywóz nieczystości stałych, na podstawie deklaracji za gospodarowanie odpadami (złożenie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do Najemcy),

-   za zużytą wodę i odprowadzane ścieki wg wskazań wodomierza,                                             

-   za dostarczoną ciepłą wodę użytkową wg wskazań wodomierza.                                      

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną zobowiązana jest do przedłożenia komisji przetargowej pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć komisji przetargowej do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) przelewem na konto SOSiR nr 06 1240 2744 1111 0010 7170 6426 w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek SOSiR. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przez upływem 3-ech dni roboczych od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.                                     

Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą wybranym w drodze przetargu. Oferent zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie działalności w budynku Krytej Pływalni SOSiR.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie SOSiR ul. Sportowa 5 w Nowej Dębie, nr tel.: 15 855 54 16.        
Ogłoszenie dostępne jest również na stronie SOSiR Nowa Dęba: www.sportnowadeba.pl

Lista aktualności