Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia

28-03-2024

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 1398/2024 z dnia 27 marca 2024 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Na zadanie „Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych" - Profilaktyka uzależnień z muzyką w tle, przyznaje się dotację w kwocie:

1) 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) - Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa "Chmielowianie" z siedzibą w Chmielowie;

2)  6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy) - Kołu Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Rozaline;

3)  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące) - Stowarzyszeniu Anielskie Grajki z siedzibą w Jadachach.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2024-03-28
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2024-03-28
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń