Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014

29-11-2013

ZARZĄDZENIE NR 590/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 28 listopada 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 5941)) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014.

2. Treść ogłoszenia oraz wytyczne dotyczące otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

3. Wzory wniosku, umowy, sprawozdania oraz wniosku o płatność stanowią załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

 

 

Ogłoszenie

 

1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXXV/321/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

3. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele publiczne z zakresu sportu z wymienionych poniżej:

 1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 2. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 3. osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 4. promocja  sportu i aktywnego stylu życia;
 5. umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

4. Z budżetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe na dofinansowanie:

 1. zakupy wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej pomocy lub jej wyposażenia,
 2. organizację i udział w zawodach sportowych tj.: koszty przejazdu (w tym koszty dojazdu zawodników na zawody), opłat sędziowskich, wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów,
 3. przygotowanie do zawodów, tj.: koszty szkoleń i wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej, koszty dojazdu zawodników na treningi.  
 4. opłaty regulaminowe, licencje i ubezpieczenia zawodników, badania lekarskie zawodników,
 5. bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej ,
 6. wynajem obiektów sportowych,
 7. koszty obsługi projektu (w tym koszty promocji), księgowości, materiałów biurowych
  i sprzętu biurowego.

 

5. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba przeznacza się kwoty:

A -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba - 303 tys. zł

B -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska  - 27 tys. zł

C -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy - 31 tys. zł

D -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów - 25 tys.zł

E -  Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany  - 27 tys. zł

 

6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

7. Termin składania wniosków: do dnia 16 grudnia 2013 r.

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu: konkurs powinien być rozstrzygnięty w ciągu 20 dni roboczych od dnia terminu złożenia wniosków.

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

a)  siedziba klubu sportowego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba,

b) posiadanie licencji klubu sportowego w określonej dyscyplinie sportu wnioskowanej do dofinansowania,

c) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje zgodnie z ustawąo sporcie),

d) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

e) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.

10. Szczegółowy zakres udzielania przez Gminę Nowa Dęba wsparcia finansowego określają Wytyczne  do konkursu (załącznik nr 2).

11. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 4.

12. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla klubów sportowych lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np.: statut
 3. Kserokopię aktualnej licencji klubu sportowego w dyscyplinie sportu (objętej dotacją)  przyznaną przez polski związek sportowy,
 4. Dodatkowo do wniosku można dołączyć rekomendacje dla organizacji.

13. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 16 grudnia 2013 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, Biuro Obsługi Klienta (parter), do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMiG). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

14. Koperta winna być opisana następująco:

      WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU  NA TERENIE ……………………….……

15. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek.

16. Wytyczne konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej miasta www.nowadeba.pl  lub dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303.

17. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowadeba.pl/bip/

18. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia. 18

 

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-04-15
Osoba udostępniająca na stronie: Maria Siudem
Data modyfikacji: 2013-11-29
Osoba modyfikująca: Sławomir Białas