Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2013

29-11-2012


ZARZĄDZENIE NR 406/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2013


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 , art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240)2 , Uchwały Nr L/461/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba oraz Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2013.
2. Treść ogłoszenia oraz wytyczne dotyczące otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.
3. Wzory wniosku, umowy, sprawozdania oraz wniosku o płatność stanowią załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Wiesław Ordon


Ogłoszenie

1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr L/461/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba oraz Uchwały Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Nowej Dębie, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w zakresie: Rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.
2. Konkurs jest ogłoszony na podstawie projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2013 rok
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.
4. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które będą realizowały co najmniej 2 cele publiczne z zakresu sportu z wymienionych poniżej:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
3) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
4) promocja sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy;
6) budowa, rozbudowa i modernizacja gminnych obiektów sportowych, które mogą być wykorzystywane przez kluby sportowe dla przeprowadzenia zawodów i innych zajęć sportowych;
5. Z budżetu Gminy klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe na dofinansowanie:
1) zakupów wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia,
2) organizację i udział w zawodach sportowych w tym m. in. koszty przejazdu, opłat sędziowskich, wyżywienia, noclegów, opieki medycznej, służb porządkowych i ochrony zawodów,
3) przygotowania do zawodów, w tym kosztów szkoleń i wynagrodzeń szkoleniowców oraz obsługi technicznej,
4) opłat regulaminowych, licencji i ubezpieczeń zawodników, badań lekarskich zawodników,
5) bieżących wydatków na utrzymanie obiektów, sprzętu i odzieży sportowej ,
6) wynajmu obiektów sportowych,
7) kosztów obsługi projektu, w tym księgowości, materiałów i sprzętu biurowego .

6. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

7. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba przeznacza się kwoty:
A - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba - 290 tys.
B - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska -
29 tys. zł
C - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy - 29 tys. zł
D - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów - 26 tys.zł
E - Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany - 26 tys. zł

8. Termin realizacji zadania: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.,
9. Termin składania wniosków od dnia 30 listopada do 14 grudnia 2012 r.
10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) siedziba klubu sportowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Dęba,
2) posiadanie licencji klubu sportowego w określonej dyscyplinie sportu wnioskowanej do dofinansowania,
3) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje zgodnie z ustawą o sporcie),
4) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
5) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.
11. Szczegółowy zakres udzielania przez Gminę Nowa Dęba wsparcia finansowego określają Wytyczne do konkursu (załącznik nr 2).
12. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr4.
13. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:
1) kserokopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla klubów sportowych lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
2) kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np.: statut,
3) kserokopię aktualnej licencji klubu sportowego w dyscyplinie sportu (objętej dotacją) przyznaną przez polski związek sportowy,
4) dodatkowo do wniosku można dołączyć rekomendacje dla organizacji.
14. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 14 grudnia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pokój nr 102, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
15. Koperta winna być opisana następująco:
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE ……………………….……
16. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.
17. Wytyczne Konkursu, formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej miasta www.nowadeba.pl lub dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303 (III-piętro).
18. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.nowadeba.pl
19. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.
 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-01-03
Osoba udostępniająca na stronie: Siudem Maryla
Data modyfikacji: 2013-01-03
Osoba modyfikująca: Siudem Maryla