Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014

21-01-2014

ZARZĄDZENIE NR 618/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 21 stycznia 2014 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594)1, §8 ust. 6 Uchwały NrXXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014.

 

2. Przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2014 następującym klubom:
1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL - 245 000 zł;
2) Klubowi Piłki Siatkowej - 58 000 zł;
3) LKS Tarnowska Wola - 27 000 zł;
4) LZS Jadachy - 31 000 zł;
5) LZS Cygany - 27 000 zł.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz

Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-01-21
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2014-01-21
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem