Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

22-04-2015

ZARZĄDZENIE NR 88/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)1, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118)2, oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 14 listopada 2014 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- turystyka i krajoznawstwo.


2. Na realizację zadania publicznego z obszaru – promocja i organizacja wolontariatu, przyznaje się Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie „ZESZYT nr 12 NTSK” dotację w wysokości – 2700 zł.


3. Na realizację zadania publicznego z obszaru – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przyznaje się Fundacji Fundusz Lokalny SMK na zadanie „AKTYWNI I UCZESTNICZĄCY MIESZKAŃCY” dotację w wysokości – 5000 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-04-21
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2015-04-22
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek