Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

07-05-2015

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

            Na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 roku ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2015.

 

1. Podmioty uprawnione do składania ofert: Rodzinne Ogrody Działkowe.

 

2. Kryteria dostępu:

a) zgłoszony we wniosku projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba.

b) Termin realizacji zadań: – od podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2015 r.

c) Termin składania wniosków -  do 25 maja  2015 r.

d) Składający ofertę nie posiada zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

e) Jeden oferent jest uprawniony do złożenia jednego wniosku w naborze.

f) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba,

 

3. Zakres działania

 1. W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie remontu/budowy infrastruktury należących do wspólnot (budynki, ogrodzenia, wodociągi, bramy, itp.) oraz poprawiających estetykę i funkcjonalność ROD;
 2. Koszty kwalifikowane obejmują jedynie koszty materiałów i usług związanych z wykonaniem prac;

 

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – 2 500,00 zł

 

5. Kwalifikowalność wydatków:

1) Przy realizacji projektów kosztami kwalifikowanymi będą wydatki:

a) związane bezpośrednio z organizacją projektu i niezbędne do jego realizacji;
b) uwzględnione w budżecie projektu;
c) racjonalnie skalkulowane, odzwierciedlające rzeczywiste koszty;
d) poniesione w okresie uprawnionym;
e) poparte prawidłowymi dowodami księgowymi, ujętymi w ewidencji księgowej.

 

2) Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) koszty administracyjne i operacyjne: m.in. opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługę księgową, transport, paliwo;
b) wyżywienie i nocleg dla uczestników projektu;
c) nagrody finansowe i rzeczowe;
d) działalność polityczną, religijną;
f) honoraria osób etatowo zatrudnionych przez podmiot składający ofertę;
g) pokrycie kosztów wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

 

6. Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy nie mogą być rozliczane ze środków pochodzących z dotacji tj. za koszt kwalifikowany uznawany będzie ten koszt, który powstanie po dacie zawarcia umowy.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru zamieszczonego w ogłoszeniu.

 

7. Tryb i kryteria wyboru wniosków

1) Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do kancelarii UMiG.

2) Wniosek należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.

3) Wniosek będzie oceniany pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.

4) Wniosek nie spełniający wymagań podlega odrzuceniu, o czym Burmistrz zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

5) Z wnioskodawcą, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonego Wniosku,

b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie Wniosku do  dofinansowania dotacją  z budżetu Gminy,                  

c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,   

d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,

6) Wniosek zmieniony przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowany jako Wniosek ostateczny, z zastrzeżeniem wniosków nie spełniających wymagań. Za Wnioski ostateczne uznaje się  również złożone w terminie Wnioski wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

 

8. Wniosek musi spełniać wymogi formalne:

 1. Wniosek została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
 2. Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia / jednostki organizacyjnej,
 3. Wniosek jest wypełniony prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu, zapis „niepotrzebne” skreślony),
 4. Wniosek jest opatrzony we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy,
 5. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

9. Wniosek musi spełniać wymogi merytoryczne:

 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
 2. znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów;
 3. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 4. ocenę wywiązywania się przez wnioskodawcę z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Gminę.

 

10. Informacje dodatkowe

 1. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maria Joanna Siudem.
 2. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl
 1. Wykaz podmiotów, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

Burmistrz

Wieslaw Ordon

 


 

 

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-05-07
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2015-05-07
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem