Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

28-05-2015

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 111/ 2015 z dnia 25 maja 2015 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

1.Na realizację zadania publicznego z obszaru 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie „ Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny ”, przyznaje się:

a)    Związkowi Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg - dotację w wysokości 11 900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych);

b)    Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ STAL ” w Nowej Dębie - dotację w wysokości 8 800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych);

c)    Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafialny Chmielów - dotację w wysokości 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”przyznaje się:

a)    Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Kołu Nr 12 w Nowej Dębie – dotację w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

b)    Związkowi Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg - dotację w kwocie 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

c)    Stowarzyszeniu „ PORĘBA ” w Nowej Dębie  –  dotację w kwocie 1 500 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych).

 

3. Na realizację zadania publicznego z obszaru 3 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba”, przyznaje się:

a) Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta – dotację w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych).

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-05-28
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2015-05-28
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska