Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

08-06-2015

ZARZĄDZENIE NR 119/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)1, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118)2, oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 14 listopada 2014 r.,Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba.

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru promocji i organizacji wolontariatu – wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba, przyznaje się Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie „XVI NOWODĘBSKIE BIEGI ULICZNE” dotację w wysokości – 2000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-03-17
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2015-06-09
Osoba modyfikująca: Sławomir Białas