Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

28-12-2015

Zarządzenie Nr 209/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2016

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), §8 ust. 6 Uchwały
Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2016.

2. Przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych, wymienionych w ust. 1,  następującym klubom:

1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL Nowa Dęba - 256 000 zł;

2) Klubowi Piłki Siatkowej Nowa Dęba - 62 000 zł;

3) Klubowi Sportowemu GARDA Nowa Dęba – 11 000 zł;

4) LKS Tarnowska Wola - 28 000 zł;

5) KS Cygany – 14 000 zł;

6) LZS Cygany - 14 000 zł;

7) LZS „Płomień” Chmielów – 28 000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz
Wiesław Ordon

  

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2015-12-28
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem