Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych

16-02-2016

Ogłoszenie

 

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

          1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się trudnej sytuacji życiowej,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5) turystyki i krajoznawstwa.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. Zasady przyznania dotacji zawarte są w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

§1.

1. Działając na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

 

1) obszar – kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:

zadanie - organizacja wydarzeń kulturalnych  i artystycznych - 10 000,00 zł

 

2) obszar – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

zadanie   – działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - 5 000,00 zł

 

3) Obszar – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 Zadanie  – działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i aktywizująca seniorów Gminy - 5 000,00 zł

 

4) Obszar  – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

zadanie - organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy – 5 000 zł

 

5) Obszar  – turystyka i krajoznawstwo:

zadanie - rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy – 2 000 zł

 

 

2. Termin realizacji zadań – od podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2016 r.

 

3. Termin składania wniosków -  do 10 marca  2016 r.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 20 dni roboczych od upływu terminu złożenia wniosków.

 

 

 

§2.

Tryb składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do UMiG.

2) Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków zwartych w wytycznych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia, oferent potwierdza własnym podpisem chęć ich stosowania
w trakcie realizacji zadania.

3) Poszczególne podmioty mogą złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

4) W przypadku wystawienia pełnomocnictw/upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia lub pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.

5) Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.

7) W przypadku składania przez organizację ofert na więcej niż jedno zadanie, każda z ofert powinna zostać złożona w osobnej kopercie z kompletem wymaganych załączników.

8) Oferta będzie oceniana pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.

9) Z wnioskodawcą, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

   a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,

b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do  dofinansowania dotacją  z budżetu Gminy,                  

    c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,   

d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

  

   10) Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

   11) Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

 

§3.

 1. Oferta musi spełniać wymogi formalne:
 1. Wniosek złożony w terminie zawartym w ogłoszeniu,
 2. Koperta opatrzona jest tytułem zadania,
 3. Koperta posiada pieczęć wnioskodawcy,
 4. Wniosek jest złożony na właściwym druku,
 5. Zgodność oferowanego zadania z ogłoszeniem i wytycznymi do konkursu,
 6. Wniosek jest złożony przez kwalifikującego się oferenta/podmiot uprawniony,
 7. Oferent zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowa Dęba,
 8. Wniosek posiada wypełnione wszystkie rubryki  (rubryki podstawowe typu kosztorys, harmonogram, cel itp. – muszą być wypełnione bezwzględnie),
 9. Wniosek jest opatrzony we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy,
 10. Wniosek zawiera prawidłowo określone daty realizacji zadania,
 11. Budżet projektu jest prawidłowo wypełniony:

- wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w przedziale określonym w ogłoszeniu,

- wysokość wkładu własnego jest zgodny z ogłoszeniem,

- wykazane koszty są kosztami kwalifikowanymi,

- wykazano obowiązkowe ubezpieczenie NW.

 

 

12) Do oferty należy dołączyć załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu Zarządu klubu,

b) statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,

d) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),

e) W przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział w realizacji zadania,

f) Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi realizacji zadania,

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub załączników.

 

 1. Oferty, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

a/ uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem w przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b/ złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych,

c/ poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

d/ uzupełnienie wniosku o brakujące załączniki,

 - mogą być uzupełnione przez podmiot składający ofertę.

4. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej
za potwierdzeniem odbioru wezwania).

5. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

6. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.

§4.

Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:

1)  Jakość przygotowanego projektu:
a) zrozumiałość i przejrzystość,
b) kwalifikacje osób realizujących działania,
c) kompletność opisu działań,
d) mierzalność efektów,
e) rezultaty i spodziewane efekty realizacji zadania,
f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
g) maksymalna efektywność wykorzystania środków,

2) Realizacja zadań własnych Gminy w latach poprzednich (o ile organizacja brała udział),

3) Pozyskanie dodatkowych funduszy i własne zaangażowanie w realizację zadania,
4) Możliwość realizacji zadania przez organizację,
5) Grupa adresatów, do których skierowane są zadania i ich liczba.
 

§5.

Dotacje nie będą udzielane na:
1) Remonty,
2) Zadania i zakupy inwestycyjne,
3) Zakup lokali, budynków, gruntów,
4) Pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich,
5) Udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym,
6) Wyjazdy zagraniczne,
7) Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
8) Działalność polityczną, wyznaniową itp.


§6.

W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane za  kwalifikowane:

1) muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,

2) muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem  rzeczowym i finansowym.

 

§7.

Informacja dotycząca środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2015:

1) obszar  – kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 15 tys. zł

2) obszar  – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób – 5 tys. zł

4) obszar  – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6 tys. zł

5) obszar  – turystyka i krajoznawstwo – 2 tys. zł


§8.

 Informacje dodatkowe

1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maryla Siudem.

2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy

 3) Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

4) Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje, nazwę zadania i wysokość przyznanych kwot dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

5) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-02-16
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-02-17
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem