Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

11-04-2016

Zarządzenie Nr  285/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118)  oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętym Uchwałą XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na zadanie „Dzień Seniora”, przyznaje się dotację w wysokości – 2250 zł.

 

3. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło nr 12 na zadanie „Zawody Rodzinne 2016” przyznaje się dotację w wysokości

    – 1500 zł.

2) Klubowi Sportowemu Cygany na zadanie „Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza” przyznaje się dotację w wysokości – 1000 zł.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz 

Wiesław Ordon

 

   

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-04-11
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-04-29
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem