Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych

15-04-2016

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) promocji i organizacji wolontariatu,

 2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 3) turystyki i krajoznawstwa.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. Zasady przyznania dotacji zawarte są w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

§1.

1. Działając na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

 

1) obszar – promocja i organizacja wolontariatu:

a) zadanie - wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne - 2 tys. zł
b) zadanie – wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba – 1 tys. zł

 

2) obszar – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a) zadanie – wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw - 5 tys. zł

3) obszar – turystyka i krajoznawstwo:

a) zadanie – rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy – 2 tys. zł

 

2. Termin realizacji zadań – od podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2016 r.

3. Termin składania wniosków -  do 10 maja 2016 r.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 20 dni roboczych od upływu terminu złożenia wniosków.

 

§2.

Tryb składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do UMiG.

2) Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków zwartych w wytycznych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia, oferent potwierdza własnym podpisem chęć ich stosowania
w trakcie realizacji zadania.

3) Poszczególne podmioty mogą złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

4) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.

5) W przypadku składania przez organizację ofert na więcej niż jedno zadanie, każda
z ofert powinna zostać złożona w osobnej kopercie z kompletem wymaganych załączników.

6) Oferta będzie oceniana pod względem spełnienia wymogów formalnych
i merytorycznych.

7) Z wnioskodawcą, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,

 b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do  dofinansowania dotacją  z budżetu Gminy,                  

c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,   

d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

8) Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

9) Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone
w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

 

§3.

 1. Oferta musi spełniać wymogi formalne:
 1. Wniosek złożony w terminie zawartym w ogłoszeniu,
 2. Koperta opatrzona jest tytułem zadania,
 3. Koperta posiada pieczęć wnioskodawcy,
 4. Wniosek jest złożony na właściwym druku,
 5. Zgodność oferowanego zadania z ogłoszeniem i wytycznymi do konkursu,
 6. Wniosek jest złożony przez kwalifikującego się oferenta/podmiot uprawniony,
 7. Oferent zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Nowa Dęba,
 8. Wniosek posiada wypełnione wszystkie rubryki  (rubryki podstawowe typu kosztorys, harmonogram, cel itp. – muszą być wypełnione bezwzględnie),
 9. Wniosek jest opatrzony we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy,
 10. Wniosek zawiera prawidłowo określone daty realizacji zadania,
 11. Budżet projektu jest prawidłowo wypełniony:

- wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w przedziale określonym w ogłoszeniu,

- wysokość wkładu własnego jest zgodny z ogłoszeniem,

- wykazane koszty są kosztami kwalifikowanymi,

- wykazano obowiązkowe ubezpieczenie NW.

12) Do oferty należy dołączyć załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu/składzie Zarządu klubu,

b) statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,

d) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),

e) W przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział
w realizacji zadania,

f) Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi realizacji zadania,

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub załączników.
 2. Oferty, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

a/ uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem w przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b/ złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez osoby uprawnione statutowo
do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych,

c/ poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

d/ uzupełnienie wniosku o brakujące załączniki,

 - mogą być uzupełnione przez podmiot składający ofertę.

4. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej
za potwierdzeniem odbioru wezwania).

5. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

6. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną odrzucone.

 

§4.

Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:

1)  Jakość przygotowanego projektu:
a) zrozumiałość i przejrzystość,
b) kwalifikacje osób realizujących działania,
c) kompletność opisu działań,
d) mierzalność efektów,
e) rezultaty i spodziewane efekty realizacji zadania,
f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
g) maksymalna efektywność wykorzystania środków,

2) Realizacja zadań własnych Gminy w latach poprzednich (o ile organizacja brała udział),

3) Pozyskanie dodatkowych funduszy i własne zaangażowanie w realizację zadania,
4) Możliwość realizacji zadania przez organizację,
5) Grupa adresatów, do których skierowane są zadania i ich liczba.
 

§5.

Dotacje nie będą udzielane na:
1) Remonty,
2) Zadania i zakupy inwestycyjne,
3) Zakup lokali, budynków, gruntów,
4) Pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich,
5) Udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym,
6) Wyjazdy zagraniczne,
7) Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
8) Działalność polityczną, wyznaniową itp.


§6.

W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane
za kwalifikowane:


1) muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,
2) muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem  rzeczowym i finansowym.

 

§7.

Informacja dotycząca środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2015:

1) obszar  – promocja i organizacja wolontariatu – 5 tys. zł

2) obszar  – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 5 tys. zł

3) obszar – turystyka i krajoznawstwo – 2 tys. zł


§8.

 Informacje dodatkowe

1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Mirosław Marek.

2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy

 3) Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Dęba w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

4) Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje, nazwę zadania i wysokość przyznanych kwot dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

5) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-04-15
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2016-04-15
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek