Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

21-04-2016

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 292/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

1.Na realizację zadania publicznego z obszaru 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie „ Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny ”, przyznaje się:

a)    Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ STAL ” Nowa Dęba - dotację w wysokości 10 080 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych),

b)    Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddział Parafialny Chmielów - dotację w wysokości 9 800 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych),

c)     Kołu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Gminnym  TPD w Nowej Dębie – dotację w wysokości 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”przyznaje się:

a)    Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło Nr 12 w Nowej Dębie – dotację w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),

b)    Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg - dotację w wysokości 5 240 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych),

3. Na realizację zadania publicznego z obszaru 3 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba”, przyznaje się Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta – dotację w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-04-21
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2016-04-21
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska