Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

04-05-2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów

do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz § 12 Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętym Uchwałą XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizacji zadań publicznych z zakresu:

 

          1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

2) pomocy społecznej,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków Komisji Konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 3. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego powołaniem do Komisji Konkursowej.
 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby niż 2 kandydatów, przeprowadza się losowanie publiczne.
 5. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów do pracy ze strony organizacji pozarządowych, Komisja Konkursowa może obradować bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

 II. Wymagania stawiane kandydatom

      Kandydatem do Komisji Konkursowej może być osoba, która:

 1. jest obywatelami RP i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego  udział w danym konkursie ofert;
 3. nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

III. Miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń

 1. Zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być złożone na druku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 2. Formularz zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2016r.  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (w godzinach pracy Urzędu) lub wysłać zesknowany drogą mailową na adres gmina@nowadeba.pl
 • Informacje dotyczące naboru do Komisji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maryla Siudem.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy

 

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-04-29
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-05-04
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem