Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

02-05-2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej
w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 12 Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętym Uchwałą XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) promocji i organizacji wolontariatu,

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

3) turystyki i krajoznawstwa.

 

 I. Informacje ogólne.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków Komisji Konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego powołaniem do Komisji Konkursowej.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby niż 2 kandydatów, przeprowadza się losowanie publiczne.

W przypadku braku zgłoszenia kandydatów do pracy ze strony organizacji pozarządowych, Komisja Konkursowa może obradować bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych;

Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

 II. Wymagania stawiane kandydatom.

Kandydatem do Komisji Konkursowej może być osoba, która:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

- nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego  udział w danym konkursie ofert;

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

III. Miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń.

Zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być złożone na druku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

Formularz zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (w godzinach pracy Urzędu) lub wysłać drogą mailową na adres gmina@nowadeba.pl

Informacje dotyczące naboru do Komisji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Mirosław Marek.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej:www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy

 

Zastępca Burmistrza 
Leszek Mirowski

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-05-02
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2016-05-02
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek