Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

31-05-2016

Zarządzenie Nr  318/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz.239)  oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętym Uchwałą XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi, na zadanie „Parafiada 2016”, przyznaje się dotację w wysokości – 4 400 zł.

 

3. Na realizację zadań publicznych z obszaru –   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

1) Nowodębskiemu Kołu Diabetyków, na zadanie „Profilaktyczne badania poziomu cholesterolu, kwasu moczowego, cukru i ciśnienia”  przyznaje się dotację w wysokości 3 000zł;

2) Towarzystwu Włościańskiemu Ługi, na zadanie „Jesienne spotkania pokoleń”, przyznaje się dotację w wysokości – 2 000 zł.

 

4. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi, na zadanie „Aktywni 50+”, przyznaje się dotację w wysokości – 2 500 zł.

 

5. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, na zadanie „XVII Biegi Uliczne” przyznaje się dotację w wysokości – 2 500 zł.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz 
Wiesław Ordon

       

 

 

 

 

.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-05-31
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-05-31
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem