Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

03-06-2016
ZARZĄDZENIE NR 322/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239) oraz Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętym Uchwałą XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz turystyki i krajoznawstwa.
2. Na realizację zadania publicznego z obszaru – promocja i organizacja wolontariatu, Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, na zadanie „Zeszyt 13 NTSK” przyznaje się dotację w wysokości 2 000 zł.
3. Na realizację zadań publicznych z obszaru – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Fundacji Fundusz Lokalny SMK, na zadanie „Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw" przyznaje się dotację w  wysokości 5 000 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                                                   Z-ca Burmistrza
                                                                                                                                                        Leszek Mirowski

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-06-03
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2016-06-03
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek