Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia

12-04-2013


OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

 

zawartych w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2013.

 


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. Zasady przyznania dotacji zawarte są w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

Działając na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

1) OBSZAR 1 – Ochrona i promocja zdrowia.

Zadanie: Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych.

Kwota – 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

2) OBSZAR 2– Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Kwota – 10 800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).

3) OBSZAR 3 – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie: Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba.

Kwota – 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).

Termin realizacji zadań - do 30 listopada 2013 r.

Termin składania wniosków do 6 maja 2013 r.

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-04-12
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2013-04-15
Osoba modyfikująca: Maria Siudem