Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

20-01-2017

Zarządzenie Nr 442/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2017

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), §8 ust. 6 Uchwały Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Jadachy w roku 2017.

2. Przyznaje się dotację w wysokości 41 000 zł na realizację zadania publicznego, wymienionego w ust. 1,  Ludowemu Zespołowi Sportowemu Jadachy.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

  

 
 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-01-20
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2017-01-20
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem