Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

19-04-2017
ZARZĄDZENIE NR 505/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
 
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461)), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 18172)) oraz Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętego Uchwałą XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Na realizację zadania publicznego z obszaru – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:
1) Nowodębskiemu Towarzystwo Społeczno-Kulturalnemu w Nowej Dębie, na zadanie „Majówka przy Zybury – U nas jak w Bajce” przyznaje się dotację w wysokości – 3 300 zł,
2) Stowarzyszeniu Veritas et Bonum w Alfredówce, na zadanie „Dzielmy się sobą jak chlebem” przyznaje się dotację w wysokości – 3 300 zł.
3. Na realizację zadania publicznego z obszaru - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi w Tarnowskiej Woli, na zadanie „Aktywni 50+” przyznaje się dotację w wysokości – 4 500 zł.
4. Na realizację zadania publicznego z obszaru – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi w Tarnowskiej Woli, na zadanie „Jesienne spotkania pokoleń” przyznaje się dotację w wysokości – 3 000 zł.
5. Na realizację zadania publicznego z obszaru – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło nr 12 w Nowej Dębie, na zadanie „Zawody Rodzinne 2017” przyznaje się dotację w wysokości – 1 400 zł,
2) Klubowi Sportowemu Cygany, na zadanie „Zawody sportowe o puchar Burmistrza” przyznaje się dotację w wysokości – 1 400 zł,
3) Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy, na zadanie „Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej” przyznaje się dotację w wysokości – 800 zł,
4) Nowodębskiemu Towarzystwo Społeczno-Kulturalnemu w Nowej Dębie, na zadanie „XVIII Biegi Uliczne” przyznaje się dotację w wysokości – 1 400 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    Burmistrz
Wiesław Ordon

     

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-04-19
Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Białas
Data modyfikacji: 2017-04-20
Osoba modyfikująca: Sławomir Białas