Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

27-04-2017
ZARZĄDZENIE NR 511/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461)), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 18172)) oraz Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętego Uchwałą XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru: promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz turystyki i krajoznawstwa.
2. Na realizację zadania publicznego z obszaru promocji i organizacji wolontariatu Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Nowej Dębie, na zadanie „14 Zeszyt NTSK” przyznaje się dotację w wysokości – 2 000 zł,
3. Na realizację zadania publicznego z obszaru turystyki i krajoznawstwa, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi w Tarnowskiej Woli, na zadanie „Rodzinny Rajd Rowerowy” przyznaje się dotację w wysokości – 1 400 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
Wiesław Ordon
Lista aktualności
Data publikacji: 2017-04-27
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2017-04-27
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek