Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zawartego w GPPiRPA na rok 2017

28-04-2017

ZARZĄDZENIE NR 512/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zawartego
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461)) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór oferty realizacji programu profilaktycznego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) na stronie internetowej Gminy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się komendantowi Straży Miejskiej w Nowej Dębie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 512/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 27 kwietnia 2017 r.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, POD NAZWĄ
„PROWADZENIE NA TERENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”.


Uprawnionymi do złożenia oferty są osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

1. Konkurs obejmuje prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dofinansowanie otrzymają programy:
1) promujące zdrowy styl życia, koncentrujące się na pozytywnych działaniach zmierzających do osiągania pozytywnej tożsamości młodzieży,
2) rozwijające pozytywne aspekty psychiki dziecka, uczące prawidłowych relacji z innymi ludźmi, uczące jak radzić sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami, jak rozwiązywać konflikty i wzmac¬niać poczucie własnej wartości.
3) programy szczególnie rekomendowane przez PARPA lub MEN.
2. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r.
3. Termin składania wniosków: do 08 maja 2017 r.
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 dni od upływu terminu składania wniosków.
5. Tryb składania ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2017”. Zadanie „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do kancelarii UMiG.
2) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności (dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy www.nowadeba.pl).
6. Oferta musi spełniać wymogi formalne:
1) Oferta jest wypełniona prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki).
2) Oferta jest opatrzona czytelnym podpisem oferenta.
3) Do oferty należy dołączyć załączniki:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
b) wzory materiałów jakie będą wykorzystane przy realizacji zajęć.
7. Program powinien posiadać rekomendacje Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.
8. Wyboru najlepszej oferty/ofert dokona komisja składająca się z członków Miejsko -Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników UMiG w Nowej Dębie.
9. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie dokładnego harmonogramu realizacji programu wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły o wyrażeniu woli przeprowadzenia zajęć.
10. Informacje dodatkowe:
1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, I piętro, pok. 114, tel. 846 26 71 wew. 113 lub 114, osoba odpowiedzialna Mieczysław Nalepa.
2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 114 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl
3) Informacja o wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowej UMiG Nowa Dęba.

 

SM/MN

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-04-28
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2017-04-28
Osoba modyfikująca: Administrator