Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

11-05-2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 517/2017 z dnia 11 maja 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

1. Na realizację zadania nr 1 „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”, środki finansowe przyznaje się:
a) Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego, Kołu Nr 12 w Nowej Dębie – 3 700 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych),
b) Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg, Szczepowi Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie – 4 300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych),
c) Fundacji Fundusz Lokalny SMK z Koćmierzowa – 4000 zł (słownie cztery tysiące złotych).


2. Na realizację zadania nr 2 „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba”, środki finansowe przyznaje się Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


3. Nie przyznaje się środków finansowych dla Miejskiego Klubu Sportowego „STAL” w Nowej Dębie ponieważ oferta złożona została na zadanie, które nie znajduje się w ogłoszonym konkursie ofert.

 

SM/MN

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2017-05-11
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa