Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

02-03-2018

Zarządzenie Nr 650/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Chmielów w roku 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), §7 ust. 15 Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Chmielów.

2. Przyznaje się dotację Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Płomień” Chmielów na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w roku 2018”  dotację w wysokości  29 000 zł;

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-03-02
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2018-03-02
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem