Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Nowa Dęba w roku 2018

20-03-2018

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia nr 658/2018

z dnia 19 marca 2018 r.

Ogłoszenie

 1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XL/366/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba i Uchwały Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs  ofert na realizację zadań w zakresie: Rozwoju sportu na terenie Miasta Nowa Dęba w roku 2018.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wykonanie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Nowa Dęba.

 

 1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które złożą wniosek z działaniami wpisującymi się w cel publiczny z zakresu sportu realizowany przez Gminę, tj.:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

3) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1)  działalność klubu sportowego na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba,

2) posiadanie odpowiedniej kadry szkoleniowej (wymagane kwalifikacje),

3) złożenie prawidłowego wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie.

 

5. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Nowa Dęba przeznacza się kwoty - 57 tys. zł

 

6. Termin realizacji zadania:

 1. w zakresie badmintona, lekkiej atletyki, piłki siatkowej, kixboksingu i boksu –
  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia;
 2. piłka nożna i pozostałe dyscypliny – od dnia podpisania umowy do 30 listopada;

 

     7. Termin składania wniosków: do  4 kwietnia 2018 r.

 

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do  27 kwietnia 2018 r.

 

9.  Przedmiotem dotacji rocznej może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie:

1)   koszty bezpośrednie:

a) zakupu: wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia, apteczki pierwszej pomocy lub jej wyposażenia,

b) organizacji i udziału w zawodach sportowych tj.: koszty przejazdu zawodników na zawody i treningi, opłaty delegacji sędziowskich, wyżywienia i noclegów zawodników podczas wyjazdów na zawody/imprezy sportowe,

       c) przygotowania do zawodów: wynagrodzenia szkoleniowców – do 50% przyznanej dotacji,

d) opłat regulaminowe, licencje i ubezpieczenie NNW wszystkich zawodników biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie zawodników,

e)   bieżących wydatków utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej,

f)   wynajmu obiektów sportowych,

g) kosztów związanych z organizacją imprez sportowych: nagrody, nagłośnienie, wyżywienia, koszty promocji imprezy.

 

2) koszty pośrednie – do 30% dotacji:

 1. wynagrodzenia obsługi projektu,
 2. kosztów administracyjnych: materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, obsługi subkonta wydzielonego na potrzeby dotacji,
 3. kosztów działań informacyjnych, promocyjnych zadania.

 

10.  Z dotacji, o której mowa w ust. 1  nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) finansowanie działalności klubu nie związanej z realizacją zadania,

            2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

            3) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

6) zwrot kosztów podróży służbowych pracowników obsługi projektu, z którymi zawarto umowy zlecenia, umowy cywilno-prawne,

7) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego z wyłączeniem subkonta utworzonego na potrzeby obsługi bankowej dotacji,

8) podatków od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług

9) zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,

10) zakupu środków trwałych,

11) amortyzacji,

12) leasingu,

13) rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

14) odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

15) kosztów procesów sądowych,

16) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

19) zakupu napojów alkoholowych ,

20) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej.

 

12. Dotacja przekazywana będzie w formie wspieranej, należy wykazać minimum 10% wkładu własnego (finansowego lub pozafinansowego) całości projektu.

 

12. Klub sportowy zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego obsługującego przyznaną dotację.

 

13. Klub sportowy, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do przekazywania dodatkowej informacji, materiałów lub artykułów (poza okresem rozgrywkowym/startów), celem umieszczania na stronie internetowej urzędu o stopniu realizacji zadania wspieranego przez Gminę przynajmniej:

- raz na miesiąc w zakresie piłki nożnej,

- raz na dwa miesiące z pozostałych dyscyplin.

 

14. W przypadku wykazywania wkładu własnego w formie pracy wolontariusza, klub sportowy zobowiązany jest do przedłożenia wraz ze sprawozdaniem częściowym i końcowym (w zależności od czasu współpracy) porozumienia/umowy wolontariackiej oraz wraz ze sprawozdaniem częściowym i końcowym oświadczeń rozliczających pracę wolontariuszy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

 

15. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego (wkładem rzeczowym są np.: nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz klubu przez inny podmiot nieodpłatnie, np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna planowana do wykonania w realizacji zadania publicznego) należy uzasadnić konieczność jego wykorzystania i przedstawić kalkulację wniesionego wkładu rzeczowego.

 

16. Środki trwałe, remonty, zakupy inwestycyjne powinny być zaplanowane na etapie składania wniosku. Zakupy środków trwałych i inwestycyjnych powyżej 3,5 tys. muszą być dofinansowane przez klub w formie finansowej na poziomie min. 20% jego wartości brutto.

 

17. W przypadku rozliczania z dotacji paliwa do kosiarki, zużycie powinno być rozliczane na zasadzie pracogodziny zgodnie ze wzorem rozliczenia pracy sprzętu stanowiącym załącznik do umowy.

18. Koszty związane z wyjazdami uczestników zadania mogą być rozliczane:

 1. na podstawie faktur wystawionych przez przewoźnika,
 2. na podstawie załączonych biletów uprawniających do przejazdu środkami komunikacji publicznej, ze wskazaniem gdzie i w jakim celu odbyła się podróż,
 3. w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego użytego do celów służbowych,
  na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem samochodu, a klubem sportowym, kwotą w wysokości maksymalnie 0,65 zł/km, wraz ze wskazaniem gdzie i w jakim celu odbyła się podróż.

 

19. Faktury wystawiane przez przewoźnika powinny mieć wskazaną trasę przejazdu, wyspecyfikowaną ilości przejechanych kilometrów, stawkę za kilometr wskazaną w umowie i czasu trwania postoju.

 

20. Zwracane są jedynie koszty transportu, natomiast koszty ryczałtu i diet pozostają po stronie klubu sportowego.

 

21. Usługi hotelowe i wyżywienie zawodników projektu będą rozliczane na podstawie faktur. Opis faktur za wyżywienie i usługi hotelowe musi zawierać informację w związku z jakim wydarzeniem był związany, datę,  ilu osób dotyczył.

 

22. Umowy cywilno-prawne zawarte z osobami zatrudnionymi przy realizacji projektu powinny mieć wyspecyfikowany zakres zadań, ilość godzin jakie osoba musi przepracować oraz wysokość wynagrodzenia oraz stawkę godzinową. Koszt delegacji osoby zatrudnionej na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło) stanowi koszt niekwalifikowany.

 

23. Nie dopuszcza się wnioskowania o przeniesienie środków, z poszczególnych pozycji kosztorysu, na 30 dni przed zakończeniem zadania.

 

24. Rozliczenie wkładu finansowego, pozafinansowego musi być potwierdzone stosownymi dokumentami oraz realizowane proporcjonalnie do realizacji całego zadania i środków dotacji.

 

Tryb przyznawania dotacji

 

25. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Burmistrza, zgodnie z Regulaminem jej pracy.

 

26. W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena formalna zgodnie z Kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/366/2017.

27.  Po ocenie formalnej możliwe jest uzupełnienie ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych,

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

4) uzupełnienia oferty o brakujące załączniki, o ile będą wymagane w ogłoszeniu.

 

28. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania pocztą elektroniczną).

29. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

30. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną zaopiniowane przez Komisję negatywnie.

31. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji zgodnie z Regulaminem pracy Komisji oraz Kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/366/2017.

 

32. Kluby sportowe, przyjmujące wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

    33. Do wniosku składanego przez podmioty należy dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla klubów sportowych lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. Kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statut,
 3. Uprawnienia trenerów i zakresy ich obowiązków,
 4. Dodatkowo do wniosku można dołączyć rekomendacje dla organizacji.

 

34. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do 4 kwietnia 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (parter) do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMiG). Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

    35. Koperta winna być opisana następująco:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU  NA TERENIE …………..

 

36. Klub sportowy może złożyć tylko jeden wniosek na poszczególne zadanie wymienione w pkt 5.

 

37. Formularze wniosków, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej www.nowadeba.pl  lub dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303.

 

38. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowadeba.pl/bip/

 

39. Klub sportowy, który złożył wniosek, zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia.

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-03-20
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2018-03-20
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem