Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Unieważnienie konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta Nowa Dęba w roku 2018

22-03-2018

Zarządzenie nr 665/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 22 marca 2018 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2018

 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba i Uchwały Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2018, ogłoszony zarządzeniem nr 658/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 19 marca 2018 r.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-03-22
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2018-03-22
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem