Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

11-04-2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 676/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

1. Na realizację zadania nr 1 „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”, środki finansowe przyznaje się:
a) Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego, Kołu Nr 12 w Nowej Dębie – 3 800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych),
b) Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Tarnobrzeg, Szczepowi Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie – 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).

2. Na realizację zadania nr 2 „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba”, środki finansowe przyznaje się Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Nie przyznaje się środków finansowych dla Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski s.c. z Wieliczki ze względu na liczne błędy formalne w ofercie.


SM/MN
 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-04-11
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2018-04-11
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa