Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

20-04-2018

Zarządzenie Nr   682/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia  18 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz.450) oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XL/365/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, polityki społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:

 1) Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie „Moja Mała Ojczyzna” przyznaje się dotację w wysokości – 7 300 zł;

2) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie - „Majówka przy Zybury- trzy godzinki dla rodzinki” – Nasza alternatywa to owoce i warzywa  przyznaje się dotację w wysokości – 5 000 zł;

3) Stowarzyszeniu Veritas et Bonum na zadanie - „Utrwalić przeszłość i teraźniejszość” (historia szkolnictwa w Alfredówce) przyznaje się dotację w wysokości – 5000 zł;

4) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie - XV Zeszyt historyczny przyznaje się dotację w wysokości – 2 700 zł.

 

3. Na realizację zadania publicznego z obszaru  - promocja i organizacja wolontariatu, Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie „Chór”  przyznaje się dotację w wysokości – 5 000 zł.

 

4. Na realizację zadania publicznego z obszaru - polityki społecznej,

1)  Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie - „Aktywni 50+” przyznaje się dotację w wysokości – 8 000 zł.

 

2)Nowodębskiemu Kołu Diabetyków na zadanie – „Cukrzyca chorobą cywilizacji” przyznaje się dotację w wysokości – 2500 zł

 

     3)Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie – „Dzień Seniora” przyznaje się dotację w wysokości – 2500 zł

 

5. Na realizację zadania publicznego z obszaru –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło nr 12 na zadanie „Zawody Rodzinne” przyznaje się dotację w wysokości – 1 834 zł;

2) Klubowi Sportowemu Cygany na zadanie „Zawody sportowe o puchar Burmistrza” przyznaje się dotację w wysokości – 2500 zł;

3) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie - „XV Biegi Uliczne” przyznaje się dotację w wysokości – 2000 zł.

 

6. Na realizację zadania publicznego z obszaru - turystyka i krajoznawstwo - Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie „Rodzinny Rajd Rowerowy”  przyznaje się dotację w wysokości – 2 000 zł.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz 
Wiesław Ordon 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-01-03
Osoba udostępniająca na stronie: Siudem Maryla
Data modyfikacji: 2013-01-03
Osoba modyfikująca: Siudem Maryla