Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

08-05-2018

Zarządzenie Nr 693/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), §7 ust. 15 Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba Uchwały Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2018.

2. Przyznaje się Klubowi Piłki Siatkowej na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2018”  dotację w wysokości  57 000 zł;

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Burmistrz
Wiesław Ordon

 

 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

 

 

 

 

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-05-08
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2018-05-08
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem