Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

22-06-2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 737/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
1. Na realizację zadania pt. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek wakacyjny)”, środki finansowe przyznaje się:
a) Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddziałowi Parafialnemu w Chmielowie - 9 600 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych),
b) Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Stal" w Nowej Dębie - 12 000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Nie przyznaje się środków finansowych Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufcowi Tarnobrzeg, Szczepowi Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie ze względu na wycofanie przez organizację wniosku o przyznanie dofinansowania.


SM/MN

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-06-22
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: