Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

06-06-2013

 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 506/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

1. Na realizację zadania publicznego z obszaru 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych” przyznaje się:

a)      Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, Kołu Nr 12 w Nowej Dębie – dotację w wysokości 3 800 zł.

b)      Związkowi Harcerstwa Polskiego, Szczep Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie, Hufiec Tarnobrzeg – dotację w wysokości 3 000 zł.

c)       Fundacji Fundusz Lokalny SMK – dotację w wysokości 4 000 zł.

 

2. Na realizację zadania publicznego z obszaru 3 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba”, przyznaje się dotację w wysokości 8 100 zł Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta.

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-06-06
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2013-06-06
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska